T.C.
SAMSAT KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
Samsat ilçesi İnceali, Başaklı, Kuştepe ve Kızılöz köylerine birer adet köy konağı yapımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Birliğimizce ilan olunur.
 
 
 
1-İdarenin
a) Adı
:
 Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
 Samsat Hükümet Konağı 02800 Samsat/ADIYAMAN
c) Telefon ve faks numarası
:
 0416 4112006 – 0416 411 2111
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
İnceaili, Başaklı, Kuştepe ve Kızılöz köylerine birer adet köy konağı yapımı işi
b) Yapılacağı yer
:
Samsat ilçesi İnceaili, Başaklı, Kuştepe ve Kızılöz köyleri
c) İşe başlama tarihi
:
Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (Beş) gün içinde iş programını idareye vermek zorundadır. İş programının onaylandığı tarihten itibaren Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre işin teknik sorumlusu tarafından yüklenici adına çalışan teknik personele işyeri teslimi yapılır. Yüklenici işyeri teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde işe başlamak zorundadır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
 Samsat Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
 27.06.2018 – 10.00
c) Son teklif verme tarih ve saati
:
 27.06.2018 – 10.00
 
4-İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4 1.2.2.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve 12. maddesinin  (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.5. İş Deneyim Belgesi ve bu belgenin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 50 i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ait iş deneyimini gösteren belge,
4.1.6. Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı, Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C.Ziraat Bankası Samsat Şubesindeki 255 305 86 – 5003 nolu hesabına 500 (Üçyüz) Türk Lirası yatırılarak Banka dekontu ibraz edilmek şartıyla, Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğinden alınabilir.
7-Teklifler ihale saati olan 10:00’ a kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili şahıslar tarafından Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 
8-İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel fiyat usulü ve İdari şartnamenin 18. madde belirtilen usullere göre vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9- Verilen tekliflerin geçerlik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalı ve bu durum teklif mektubunda açıkça yazılmalıdır.
10- SGK ve Vergi borçları olmadığına dair belge
11- İş Ortaklığı ve Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12-Teklifler KDV hariç yapılacaktır.
13-İhale ile ilgili diğer bilgiler idari şartnamede mevcuttur.
14-Birliğimizin ihalesi 28.04.2007 Tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 20 / 06 / 2018                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                                                         KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME
       BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI