İHALE İLANI
Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemiz Taşkuyu köyü Sahabe arası yolun asfalta hazır hale getirilmesi işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                                    . Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                : Samsat Kaymakamlığı Samsat/ Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   : 0 416 411 20 06 – 0 416 411 21 11
            d) Elektronik Posta Adresi    :
            ( varsa )
2. İhale konusu yapım işinin
            a) İhalenin adı                        : Taşkuyu köyü Sahabe arası yolun asfalta hazır hale
                                                              getirilmesi işi
 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    : 1 (Bir) köy yolunun asfalta hazır hale getirilmesi işi
                                                             Temel Yapılması (2.800 m³ Kırılmış ve Elenmiş Ocak                                                          Taşı ile -1 inç… 2.800 m³ temel nakli )
 
            c) Yapılacağı Yer                   : Samsat İlçesi Taşkuyu köyü ve Sahabe mevkii yolu,
 
            d) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş)
  takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe
  başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          : İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
3. İhalenin  
            a) Yapılacağı Yer                   : Samsat Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                      : 28/06/2018 Perşembe günü
                                                           : Saat 10.00’da          
 
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.
            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.
            4.1.6. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.7. Şekli ve içeriği ihale dokümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır)
4.1.8. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
4.1.9. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 1 ay içinde düzenlenmiş belge,
            4.1.10. İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur. Bu iş deneyim belgelerinin yol ( asfalt, Stabilize )  yapımı ile inşaat yapım işi iş deneyim belgesi olması zorunludur.
 
 
 
 
 
 
4.1.11. Teknik Personel ve Araç Taahhütnamesi:
a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel Taahhütnamesi ile araç taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personeller için teknik personel ile araç taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.
 
Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi
ADET
MESLEKİ ÜNVANI
DENEYİMİ
(Asgari) yıl
1
 (İnşaat Mühendisi)
5
 
b) İhale konusu yola alt temel malzemenin çekilmesi ve serilmesi işi için asgari olarak aşağıda belirtilen araçların temin edilmesi gerekmektedir.
 
SIRA NO:
MAKİNE, EKİPMAN CİNSİ
MİNİMUM ADET
1
Kepçe
                1
2
Kamyon
3
3
Grayder
1
 
5. İnşaat Mühendisliği işlere denk sayılacaktır.
6. İhale dokümanı Samsat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 500.00.TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Nakit yatırılacak geçici teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Samsat Ziraat Bankası nezdindeki 25530586 - 5003 nolu hesabına yatırılacaktır.)
9. İstekliler tekliflerinin, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyom olarak ihaleye teklif veremezler.
12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
            13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
            14. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğini uygular. Birliğimiz Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte, kısmen veya tamamen yapmakta istediği kalemleri satmamakta, satış miktarında artırma veya eksiltme yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Birlik işin yeniden ihaleye çıkarılmasına da yetkilidir.
           
 
 
 
Sedat SEZİK
Kaymakam V.
Birlik Başkanı